slim01
slim02
slim03
Previous Next

Els integrants de la junta de l'AFA i de les seves comisions són actualment:

 

Càrrec Vocal Responsabilitats
President M.Isabel Montero Representar l'associació al Consell Escolar i Consell Comarcal.
Coordinar les activitats de l'associació i les comissions.
Vicepresident Ricard Lucas  Substituir al president en tot allò que sigui necessari quant es requereixi.
Tresoreria Gemma Gallego  Portar la comptabilitat de l'associació i la relació amb els bancs, preparar pressupostos anuals.
Controlar els cobraments de quotes i els pagaments de despeses
Secretaria

Anna Gómez

 Redactar les actes de les reunions de l'associació , controlar el correu de la bústia.
Comunicació M. Isabel Montero Distribuir els correus que arribin al email de l'associació a la junta i a les comissions segons convingui, i enviar correus puntuals informatius als pares/mares.
Web

Bernat Orellana

Tenir cura i manteniment de la web de l'associació, actualitzant-la quan convingui.
Aula d'Acollida Sònia Egea Ajuda i coordinació de tot allò referent a l'aula d'acollida i la relació amb l'empresa responsable.
Menjador Sandra Quintana Ajudar en tot allò referent a la dieta del menjador i relació amb el personal de la cuina..
Borsa de llibres i Biblioteca

Liliana Rojas

Ajudar en tot allò referent a l'ordenació i millora de la biblioteca, coordinar la borsa de llibres i organitzar activitats que promoguin l'hàbit de la lectura. .

Escola Verda

Roureda Posa't Guapa

Alicia Culebra

Ajudar en tot allò referent al reciclatge, l'estalvi energètic i la humanització de l'escola.
Delegada Pares i Mares
Míriam Charles Coordinar el programa de mares i pares delegats.
Festes i decoració
Estela Martínez Ajuda i coordinació de tot allò referent a les festes culturals que s'organitzen a l'escola.
Extraescolars    
  Albert Andreu Robòtica
  Sara Barrachina Anglès