slim01
slim02
slim03
Previous Next

Les tarifes del servei de menjador són:

 

 Tipus de tarifa Import

Fixe: (mínim 3 dies/setmana)

6,33 €/dia
Esporàdics: (menys de 3 dies/setmana)  6,96 €/dia

 

  • La facturació es farà a mes vençut, inclòs el mes de Juny. També els Esporàdics.
  • Els imports corresponents a les faltes del servei ocasionades pels usuaris, seran descomptats del rebut sempre i quan l'usuari hagi informat a la coordinadora abans de les 10h del matí del mateix dia de l'absència.
  • Els impagats s'informaran a les famílies via SMS/email amb el procediment per fer efectiu el pagament.